Logo

Tìm kiếm

Giỏ hàng

0 sản phẩm Chi tiết
Giỏ hàng hiện đang trống!

Biên bản

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – lần 1 – năm 2017

   Công ty cổ phần FORMACH số 26/ĐHĐCĐBT/BB ngày 30 tháng 06 năm 2017.

   Phần 1, phần 2, phần 3 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – lần 2 – năm 2017

   Công ty cổ phần FORMACH số 61/ĐHĐCĐBT/BB ngày 09 tháng 11 năm 2017.

   Phần 1phần 2, 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – lần 3 – năm 2017

   Công ty cổ phần FORMACH số 72/ĐHĐCĐBT/BB ngày 04 tháng 12 năm 2017.

   Phần 1phần 2, 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường – lần 4 – năm 2017

   Công ty cổ phần FORMACH số 98/ĐHĐCĐBT/BB ngày 30 tháng 12 năm 2017.

   Phần 1phần 2,  

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

   Công ty cổ phần FORMACH số 36/ĐHĐCĐTN - 2017/BB ngày 30 tháng 10 năm 2018.

   Phần 1, phần 2

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

   Công ty cổ phần FORMACH số 42/ĐHĐCĐTN-2018/BB ngày 29 tháng 11 năm 2019.

  Phần 1, phần 2

7. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

   Công ty cổ phần FORMACH ngày 29 tháng 11 năm 2019. 

    Xem chi tiết.

  

 

Your Store

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về formach.com.vn.