Logo

Tìm kiếm

Giỏ hàng

0 sản phẩm Chi tiết
Giỏ hàng hiện đang trống!

Thông báo

17.Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2021

Quyết định , Phiếu lấy ý kiến  , Biên bản 

16. Thông báo của công ty cổ phần Formach ( V/v : Bán số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không đang ký mua khi công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông tỷ lệ 1 : 1 cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty lên gấp 2 lần )

Thông báo 

15.Thông báo bán đấu giá lần 3 cổ phần công ty cổ phần Formach do Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần sở hữu

Thông báo

14.Thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần công ty CP Formach do Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -Công ty cổ phần sở hữu 

   Thông báo 

13.Thông báo : Chào bán cạnh tranh cổ phần công ty CP Formach do Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam -CTCP sở hữu

   Thông báo 

12 . Thông báo : Hủy Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thay cho các chứng chỉ cổ phiếu trước đây , để ban hành Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần 

     Thông báo 

11. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2020

     Phần 1  , Phần 2 

10 . Tài liệu Đại hội đồng cổ động bất thường - Lần 1 - Năm 2020

  Phần 1 , Phần 2 , Phần 3 , Phần 4 , Phần 5 , Phần 6 , Phần 7 , Phần 8 , Phần 9 , Phần 10 , Phần 11  ,

   Phần 12 , Phần 13

9. Thông báo Hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019 của công ty CP Formach

    Thông báo 

8. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2019

    Phần 1 , phần 2 , phần 3 , phần 4 , phần 5 , phần 6

7. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm 2018

     Phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7.

6. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 1 - Năm 2017

    Giấy mờiphần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7phần 8phần 9phần 10phần 11

5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 2 - Năm 2017

    Phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7phần 8phần 9.

4. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 3 - Năm 2017 

    Phần 1, phần 2, phần 3, phần 4.

3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường - Lần 4 - Năm 2017 

    Phần 1phần 2phần 3phần 4phần 5phần 6phần 7, phần 8.  

2. Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần FORMACH. Bấm vào đây để biết chi tiết.   

1. Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần FORMACH

    đăng trên Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bấm vào đây để biết chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Store

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về formach.com.vn.